loading

سرقت ادبی و پارافریز

سرقت ادبی و پارافریز

 

سرقت ادبی و پارافریز برای کاهش سرقت علمی یا پلاجیریزم استفاده می شود. پلاجریزم در واقع استفاده از مقالات و متون چاپ شده دیگران در مقاله خود است. برای بررسی سرقت ادبی و تعیین درصد تشابه از نرم افزار iThenticate استفاده می شود.

بازنویسی و ویرایش نیتیو همزمان مقاله برای کاهش درصد تشابه تا حد استاندارد، از جمله خدمات موسسه رادان انگلیش ادیت است. این کار توسط شرکت دانش بنیان از کشور انگلستان انجام شده و در پایان گزارش مجدد و رایگان برای اطمینان از نتیجه کار داده می شود.

بازنویسی و ادیت نیتیو همزمان دارای گواهی کددار و قابل استعلام بوده و ویرایش مجدد رایگان  مطابق با نظرات اصلاحی مجله نیز دارد.

  • بررسی سرقت ادبی و تشابه مقاله شما با نرم افزار iThenticate
  • ارایه گزارش درصد تشابه و سرقت ادبی
  • مشاور رایگان در مورد گزارش سرقت علمی مقاله شما
  • بازنویسی، پارافریز، ریوردینگ و ویرایش همزمان مقاله برای کاهش سرقت ادبی و ادیت نیتیو
  • ارایه مجدد گزارش سرقت ادبی پس از بازنویسی و ویرایش همزمان
  • ویرایش مجدد رایگان و اصلاح مقاله مطابق با نظرات اصلاحی مجله
ترجمه و ویرایش نیتیو با گواهی از انگلستان، 65 تومان کلمه ای