loading

تفاهم نامه و تخفیف ها

خدمات ویرایش حرفه ای، تخصصی نیتیو و ترجمه حرفه ای و تخصصی، برای کلیه مجلات، اساتید، دانشجویان و کارکنان این دانشگاه ها با ده درصد تخفیف ارایه می شود. برای بهره مندی از این تخفیف، لطفا مقاله را با ایمیل دانشگاهی خود ارسال کنید.

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه شاهد

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه لرستان

دانشگاه تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی آبادان

دانشگاه یاسوج

دانشگاه گیلان

پارک علم و فناوری استان لرستان

دانشگاه اراک

دانشگاه اردکان

دانشگاه ارومیه

دانشگاه الزهرا

دانشگاه ایلام

دانشگاه بو علی سینا همدان

دانشگاه بیرجند

دانشگاه تبریز

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه زنجان

دانشگاه باهنر

دانشگاه شهرکرد

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه گرگان

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه کاشان

دانشگاه گلستان

دانشگاه ارستان

دانشگاه یزد

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی اردکان

دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد

دانشگاه علوم پزشکی یزد

دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دانشگاه علوم پزشکی گرگان

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دانشگاه علوم پزشکی یزد

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه صنعتی سیرجان

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشگاه آزاد اسلامی، علوم پزشکی قم

ترجمه و ویرایش نیتیو با گواهی از انگلستان، کلمه ای 65 تومان